Regulamin

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1.Sklep internetowy VICHER działający pod adresem www.vicher.pl, prowadzony jest przez firmę GESPAR Robert Baluta, z siedzibą w Przeźmierowie, przy ul. Zacisze 11, 62-081 Przeźmierowo, REGON: 634356312 NIP7421809056, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.vicher.pl.

1.3. Akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu jest warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie.

2. DEFINICJE I INTERPRETACJA

2.1. Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

2.1.1. Cena oznacza całkowitą cenę produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną przez Sprzedającego na stronie;

2.1.2. Firma Kurierska oznacza podmiot świadczący usługi przewozu, z którym współpracuje Sprzedający celem dostarczania Kupującym nabytych przez nich Produktów;

2.1.3. Koszty Dostawy oznaczają koszty przesłania Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym sposobem dostawy, które to koszty są wyszczególnione w formularzu Zamówienia;

2.1.4. Kupujący oznacza Użytkownika nabywającego Produkty w Sklepie;

2.1.5. Produkt oznacza towar oferowany przez Sprzedającego w Sklepie;

2.1.6. Profil oznacza profil konkretnego Użytkownika, umożliwiający dokonywanie zakupów Produktów, w którym zebrane są dane Użytkownika oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego transakcji;

2.1.7. Przewoźnik Firmę Kurierską, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu doręczenia kupionych Produktów;

2.1.8. Regulamin oznacza niniejszy regulamin;

2.1.9. Sprzedawca oznacza firmę GESPAR Robert Baluta, z siedzibą w Przeźmierowie, przy ul. Zacisze 11, 62-081 Przeźmierowo, REGON: 634356312 NIP7421809056;

2.1.10. Sklep oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.vicher.pl, w ramach której Sprzedający prowadzi sklep internetowy a Użytkownicy mogą dokonywać zakupów Produktów;

2.1.11. Umowa Sprzedaży oznacza umowę zawieraną z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, o treści określonej w Regulaminie oraz Zamówieniu;

2.1.12. Użytkownik oznacza osobę odwiedzającą stronę internetową www.vicher.pl, w tym Kupującego;2.1.13. Zamówienie oznacza przyjęcie przez Użytkownika oferty sprzedaży określonych Produktów oferowanych w Sklepie.

2.2. Ilekroć w Regulaminie posłużono się zwrotem „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub innym równoważnym, oznacza to, że wyliczenie następujące po tym zwrocie ma charakter jedynie przykładowy.

3. REJESTRACJA

3.1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Użytkownik może dokonać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie www.vicher.pl zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu, kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę dokonania rejestracji. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.

3.2. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.

3.3.Celem dokonania rejestracji konieczne jest ustalenie hasła dostępu do Profilu. Hasło powinno zostać podane w formularzu rejestracji. Dostęp do danych wskazanych w Profilu będzie miał jedynie Sprzedający, Użytkownik oraz osoby, którym Użytkownik udostępnił swoje hasło.

3.4. Rejestracja ma w szczególności na celu ułatwienie dokonywania kupna Produktów, poprzez wyeliminowanie konieczności podawania danych adresowych przy dokonywaniu poszczególnych Zamówień. Dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji zostaną zapisane a podczas dokonywania zakupów Produktów konieczne będzie jedynie potwierdzanie ich aktualności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub też ich aktualizacja. Ponadto, rejestracja umożliwi Użytkownikowi uczestniczenie w akcjach promocyjnych.

3.5. W każdym momencie możliwe jest usunięcie przez Użytkownika Profilu. Aby usunąć profil użytkownika należy wysłać e-mail na adres: vicher@vicher.pl w temacie wiadomości wpisując: Prośba o usunięcie konta. Profil zostanie niezwłocznie usunięty.

3.6. Sprzedawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep za pośrednictwem strony www.vicher.pl 7 dni w tygodniu 24h na dobę, realizowane natomiast (kompletowane i wysyłane) we wszystkie dni robocze.

4.2. Kupujący składa Sprzedającemu Zamówienie po podaniu danych kontaktowych koniecznych do realizacji zamówienia, z chwilą kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka” albo “Zapłać” (lub innego równoważnego przycisku znajdującego się na stronie Sklepu). Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

4.3. W wyniku złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Produktu oraz do dostarczenia go Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny oraz Kosztów Dostawy oraz do odebrania Produktu.

4.4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na podany adres e-mail automatyczny komunikat informujący o złożeniu Zamówienia. W jego treści umieszczone są między innymi wszystkie informacje podane w Zamówieniu, lista zamówionych Produktów oraz link umożliwiający sprawdzanie statusu Zamówienia.

4.5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zapłata”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem vicher@vicher.pl.

4.6. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem vicher@vicher.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

4.7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania Produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

5.1. Kupujący posiada prawo wyboru jedną spośród następujących form płatności:

5.1.1. Płatności elektroniczne (online) i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”

5.1.2. Płatność przy odbiorze Produktu - płatność za pobraniem.

5.1.3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z Przelewy24 za pomocą maila: serwis@przelewy24.pl lub pod numerem tel. 48 61 642 93 44 w godz. 8.00- 24.00 codziennie.

5.1.4. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.przelewy24.pl Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

5.2. Przesyłki są doręczane przez Firmę Kurierską.

5.3. Koszty Dostawy pokrywa Kupujący. Koszty Dostawy są podane w formularzu wypełnianym przez Kupującego celem złożenia Zamówienia i są przez niego akceptowane w momencie złożenia Zamówienia.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2-4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu – paragon albo faktura VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest zaznaczenie informacji „Chcę otrzymać fakturę” w formularzu zamówienia wszystkich niezbędnych do jej wystawienia danych.

6. WYMIANA PRODUKTU

6.1. Istnieje możliwość wymiany niewłaściwie dobranego rozmiaru Produktu na inny.

6.2. O chęci dokonania wymiany Produktu należy poinformować Sprzedającego e-mailowo na adres vicher@vicher.pl albo telefonicznie oraz odesłać Produkt na swój koszt.

6.3. Inny Produkt zostanie wysłany na poprzednio wskazany adres Kupującego, na koszt Sprzedającego.

6.4. Odsyłany Produkt nie może nosić żadnych śladów używania lub zniszczenia. Produkt noszący ślady używania lub zniszczenia nie zostanie wymieniony - zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (co do wszystkich bądź tylko niektórych Produktów objętych taką umową) zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia wydania mu Produktu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271).

7.2. W miarę możliwości, oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres vicher@vicher.pl. W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu Kupujący powinien odesłać zwracany towar na adres: GESPAR /VICHER ul. Zacisze 11, 62-081 Przeźmierowo.

7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, odsyłany Produkt nie może nosić ŻADNYCH śladów używania i powinien zostać odesłany wraz z paragonem. Wszelkie ślady używania Produktu będą skutkowały odmową przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego.

7.4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

7.5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia, Sprzedający zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny (kopia lub skan), na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.6. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazanych w niniejszym punkcie 6 Regulaminu.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vicher@vicher.pl lub też pisemnie na adres: GESPAR ul. Zacisze 11, 62-081 Przeźmierowo. Wraz z reklamacją, wynikającą z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, należy nadesłać paragon albo fakturę VAT lub w inny sposób wykazać zakup towaru w Sklepie.

8.2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vicher@vicher.pl lub też pisemnie na adres: GESPAR ul. Zacisze 11, 62-081 Przeźmierowo. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8.4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.5. Sprzedający niniejszym podaje do wiadomości Użytkowników, iż w wyniku prania możliwe jest kurczenie sprzedawanych Produktów o nie więcej niż 4%. Takie kurczenie Produktu nie może stanowić podstawy reklamacji.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych jest firma GESPAR Robert Baluta z siedzibą Przeźmierowie.

9.2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Kupującego w trakcie procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, wysyłki zamówionych Produktów, realizacji obowiązków wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych.

9.3. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Użytkownik może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep.

9.4. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części.

9.5. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom.

10. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

10.1. Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

10.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.

10.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

10.4. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

10.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

10.6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.

10.7. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).10.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.10.9. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityka prywatności wraz z cookies i dane eksploatacyjne.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

11.2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2015 roku.

11.4. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

11.4.1. Ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;

11.4.2. Dostęp do sieci Internet;

11.4.3. Przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;

11.4.4. Do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

11.5. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

11.6. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

11.7.Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

11.8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści: - powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub przeciążenie, - naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11.9. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

11.10. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl